Αδύνατη η τοποθέτηση χειριστή μήτρας λόγω ιστορικού κολπόκλεισης Lefort

 

IMG_2123

Παρασκευή πυελικών τοιχωμάτων με ανεύρεση ουρητήρων και απολίνωση μητριαίων αγγείων στην έκφυσή τους

 

IMG_2124 IMG_2125

Εργώδης παρασκευή ουροδόχου κύστης

IMG_2126 IMG_2127 IMG_2128

Διατομή κολπικών συμφύσεων και έξοδος παρασκευάσματος

IMG_2129