• Βιογραφικό Εμμανουήλ Καλαμπόκα

  Ειδικός στη Γυναικολογική Ογκολογία, Λαπαροσκόπηση, Κολποσκόπηση

  Πιστοποίηση:
  Βασιλικό Κολλέγιο Μαιευτήρων Γυναικολόγων (RCOG), Μεγάλης Βρετανίας (UK)
  Βρετανική Εταιρεία Κολποσκόπησης (BSCCP)
  Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας (ESGO)

  ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ

  • Διευθυντής Α΄ Ογκολογικής Κλινικής Γυναικολογικής Ογκολογίας, νοσοκομείου ’ΡΕΑ’
  • Πανεπιστημιακός Υπότροφος Β’ Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής, Αρεταίειο Νοσοκομείο
  • Επιστημονικός Συνεργάτης, Χειρουργός Τμήματος Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης και Ογκολογίας Μαιευτηρίου “ΛΗΤΩ” και Μαιευτηρίου ‘’ΡΕΑ’’

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

  A. Εγκύκλιες σπουδές

  Λύκειο Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών (Aπολυτήριο: «Άριστα»).

  B. Προπτυχιακή εκπαίδευση

  2000-2006: Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Aθηνών.

  Γ. Μεταπτυχιακή εκπαίδευση

  3/4/2008-3/4/2010: Ειδικευόμενος Χειρουργός, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Θριάσιο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας

  18/4/2012-14/4/2014: Ειδικευόμενος Χειρουργός, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Β’ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  2007-2009: Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης (Master of Science, M.Sc.), Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

  2007-2012: Διδακτορική Διατριβή (Doctor of Philosophy, Ph.D.), Β’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  Δ. Μετεκπαίδευση στο εξωτερικό

  11/2014-8/2017:  Clinical Research Fellow στην Γυναικολογική Ογκολογίας, Μονάδα Γυναικολογικής Ογκολογίας, Aberdeen Royal Infirmary, NHS Grampian

  8/2017-8/2019:      Subspecialist Fellow στην Γυναικολογική Ογκολογία, Μονάδα Γυναικολογικής Ογκολογίας, Aberdeen Royal Infirmary, NHS Grampian

  Ε. Πτυχία και Διπλώματα

  • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (Doctor of Medicine-M.D.)
  • Τίτλος Ειδικότητας στην Μαιευτική-Γυναικολογία
  • Τίτλος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (M.Sc.), Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
  • Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής (Doctor of Philosophy-Ph.D.), Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Πιστοποίηση Λήψης Ύπο-ειδικότητας στην Γυναικολογική Ογκολογία, Βασιλικό Κολλέγιο Μαιευτήρων Γυναικολόγων (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists-RCOG, Registration Number: 238429)
  • Πιστοποίηση Λήψης Ύπο-ειδικότητας στην Γυναικολογική Ογκολογία, Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας (European Society of Gynaecological Oncology-ESCO)
  • Πιστοποίηση από την Βρετανική Εταιρεία Κολποσκόπησης και Παθολογίας Τραχήλου (British Society for Colposcopy and Cervical Pathology–BSCCP)

  ΣΤ. Ξένες Γλώσσες

  Αγγλικά: Proficiency in English 2000

  Γαλλικά: Certicat Pratique de Langue Francaise, ”Sorbonne I” 1996

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

  Κατά τη διάρκεια της εργασίας μου ως Ακαδημαϊκός Υπότροφος-Ερευνητής (Clinical Research Fellow) και ως Υπότροφος για την λήψη Υπο-ειδικότητας (Subspecialist Fellow), στο Τμήμα Γυναικολογικής Ογκολογίας του Aberdeen Royal Infirmary, NHS Grampian συμμετείχα ενεργά στην εκπαίδευση και την θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών ιατρικής τετάρτου έτους, της Ιατρική Σχολής του Πανεπιστημίου του Aberdeen, δίνοντας διαλέξεις και εκπαιδεύοντας τους νέους ιατρούς στην κλινική πρακτική περί θεμάτων Μαιευτικής-Γυναικολογίας και Γυναικολογικής Ογκολογίας.

  Επιπρόσθετα έχω συμμετέχει στην συγγραφή των κάτωθι κεφαλαίων σε εκπαιδευτικά εγχειρίδια και σε μαθήματα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (e-learning):

  • Uptaded the elearning RCOG tutotial of Pre-invasive diseases of lower genital tract
  • Author of book chapter ‘Malignant Disease in Pregnancy’ for the RCOG exams
  • Uptaded the elearning RCOG tutotial of Malignancies in Pregnancy

   

  ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

  Κατά της διάρκεια της εκπαίδευσής μου στην ειδικότητα της Μαιευτικής-Γυναικολογίας έχω αποκτήσει σημαντική εμπειρία σε μεγάλο αριθμό ζητημάτων που άπτονται της εν λόγω ειδικότητας.

  Έχοντας αποκτήσεις ειδικότητα στην Μαιευτική-Γυναικολογία και υπό-ειδικότητα στην Γυναικολογική Ογκολογία, τίτλοι που δόθηκαν από τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις που έχω λάβει, είμαι σε θέση να ελέγχω και να είμαι υπεύθυνος για την αντιμετώπιση και διαχείριση επειγόντων περιστατικών Μαιευτικής και Γυναικολογικής φύσης, για την οργάνωση και τον συντονισμό Μαιευτικών και Γυναικολογικών Κλινικών, αλλά και  για την οργάνωση και τον συντονισμό Χειρουργικών Τομέων.

  Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης που έλαβα κλήθηκα να συμμετέχω στην οργάνωση και διαχείριση εξειδικευμένων κλινικών που άπτονται θεμάτων Μαιευτικής και Γυναικολογίας, μεταξύ των οποίων συγκαταλλέγονται τα τμήματα, Ουρο-γυναικολογίας, Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας και τα Ιατρεία Εμμηνόπαυσης.

  Κατά τη διάρκεια της πορείας μου έχω διαχειριστεί πληθώρα περιστατικών Γενικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής φύσης, ενώ το επιστημονικό μου ενδιαφέρον και η εξειδίκευσή μου εστιάζεται στην χειρουργική της πυέλου μέσω τεχνικών ελάχιστα παρεμβατικής χειρουργικής (λαπαροσκόπηση).

  Έχω δε λάβει πιστοποίηση και έκτοτε πραγματοποιώ αυτόνομα υπερηχογραφικούς ελέγχους σε περιστατικά που χρίζουν τόσο Μαιευτικής, όσο και Γυναικολογικής παρακολούθησης.

  Το κύριο κλινικό και ερευνητικό μου ενδιαφέρον εστιάζεται στον Τομέα της Γυναικολογικής Ογκολογίας. Προκειμένου να αποκτήσω ανώτατη εκπαίδευση στον εν λόγω τομέα, πραγματοποίησα μετεκπαίδευση στο εξωτερικό, όπου και άσκησα σημαντικό κλινικό και χειρουργικό έργο ως Ακαδημαϊκός Υπότροφος-Ερευνητής (Clinical Research Fellow) και ως Υπότροφος για την λήψη Υπο-ειδικότητας (Subspecialist Fellow), στο Τμήμα Γυναικολογικής Ογκολογίας του Aberdeen Royal Infirmary, NHS Grampian. Η μετεκπαίδευση μου ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και για τον λόγο αυτό διακρίθηκα στην Γυναικολογική Ογκολογία λαμβάνοντας πιστοποιήσεις από το  Βασιλικό Κολλέγιο Μαιευτήρων Γυναικολόγων (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists-RCOG) και από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας (European Society of Gynaecological Oncology-ESCO).

  Το κλινικό έργο που έχω πραγματοποιήσει και οι νοσοκομειακές θέσεις που έχω υπηρετήσει παρουσιάζονται ως εξής:

  14/12/2006-14/12/2007: Στρατεύσιμος Ιατρός-Γενικός Χειρουργός, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

  3/4/2008-3/4/2010: Ειδικευόμενος Χειρουργός, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Θριάσιο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας

  18/4/2012-14/4/2014: Ειδικευόμενος Χειρουργός, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Β’ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  11/2014-8/2017: Clinical Research Fellow στην Γυναικολογική Ογκολογίας, Μονάδα Γυναικολογικής Ογκολογίας, Aberdeen Royal Infirmary, NHS Grampian

  8/2017-8/2019: Subspecialist Fellow στην Γυναικολογική Ογκολογία, Μονάδα Γυναικολογικής Ογκολογίας, Aberdeen Royal Infirmary, NHS Grampian

   

   ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

  2007-2009:  Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης (Master of Sciences, M.Sc.), Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

  Θέμα Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας:

  Διερεύνηση του Κόστους του Τοκετού Δια Καισαρικής Τομής

  Κατά την εκπαίδευσή μου στον εν λόγω Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών εστίασα το ερευνητικό μου ενδιαφέρον και απόκτησα εμπειρία σχετικά με την Διαχείριση Μονάδων Υγείας στο πλαίσιο της εφαρμογής μεθόδων οικονομικού σχεδιασμού με σκοπό την βελτιστοποίηση της παροχής υπηρεσιών υγείας (clinical excellence) σε συνδυασμό με την ελαχιστοποίηση του κόστους και των δαπανών.

  2007-2012: Διδακτορική Διατριβή (Doctor of Philosophy, Ph.D.), Β’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  Θέμα Διδακτορικής Διατριβής:

  Μέτρηση Δεικτών Φλεγμονής και Αυξητικών Παραγόντων που ενέχονται στην Παθογένεια του Συνδρόμου Ενδομήτριας Καθυστέρησης της Ανάπτυξης (Intra Uterine Growth Restriction-IUGR)

  Επιβλέπων Καθηγητής: Δ. Μπότσης

  Εργαστηριακές τεχνικές

  • Μέθοδοι καλλιέργειας κυττάρων.
  • Μέθοδοι απομόνωσης RNA και DNA.
  • Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης Πραγματικού Χρόνου (RT-PCR).
  • ΜέθοδοιΑνίχνευσηςΠρωτεϊνώνκαιRNA (Southern and Western Blots).
  • Ανοσοχημικέςμέθοδοιπροσδιορισμούπρωτεϊνών (Immunohistochemistry Methods).

   

  Συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα

  Κύριος ερευνητής ή συνεργάτης  πρωτοκόλλου: (3)

  • 2017 BSCCP Jordan Singer Research Grant £20,000. Novel markers for CIN in HPV immunized women.
  • 2017 BSCCP Bursary award for the oral presentation: The risk of recurrent CIN in women who fail Test of cure with high risk Human Papilloma Virus persistence but normal cytology in NorthEast of Scotland
  • 2018 BSCCP Bursary award for the oral presentation: Identification of Novel Disease Markers to Improve Detection of CIN in HPV Immunized Women
  • 2018 NHS Grampian Grant. Biomarkers in colposcopy and HPV genotypes in women aged over 50 years (BioCOHGS50+)
  • 2019 NHS Grampian Grant. Identification of novel markers to improve detection of CIN in menopausal women

  Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών και της μετεκπαίδευσης που πραγματοποίησα συμμετείχα και συμμετέχω σε πολυάριθμα ερευνητικά πρωτόκολλα και εργασίες ως βασικός ερευνητής. Το ερευνητικό μου έργο συνοψίζεται στις εργασίες που έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή περιοδικά με κριτές.

   

  ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

  • Certified colposcopist (No. of certification 27278) of British Society of Cervical Cancer and Pathology (BSCCP)
  • Member of British Gynaecologic Cancer Society
  • Member British Society of Cervical Cancer and Pathology (BSCCP)
  • General Medical Council (7483829)

   

  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

  • BGCS, 2015, Newcastle
  • BGCS, 2016, Birmingham
  • RCOG, 2016, Birmingham
  • 10th Congress on Women’s Health and Disease, 2016, Athens
  • BSCCP, 2017, Cardiff
  • BGCS, 2017, Glasgow
  • ESGO, 2017, Vienna
  • BSCCP, 2018, Manchester
  • BGCS, 2018, London
  • BGCS Fellows Meeting, 2019, Cambridge
  • BGCS, 2019, Cambridge

   

  ANAKOINΩΣEIΣ-EIΣHΓHΣEIΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣYNEΔPIA

  1. ΑναρτημένηΑνακοίνωση (BGCS conference 2016): Twenty-five year follow up of women having endometrial destruction surgery for benign reasons in Northern Scotland and the incidence of future endometrial carcinoma: Is endometrial destruction surgery a protective method for endometrial carcinoma?
  2. Αναρτημένη Ανακοίνωση (RCOG conference 2016): Endometrial ablation for heavy period and long term history incidence of hysterectomy: Twenty-five year follow up of women in Northern Scotland
  3. ΠροφορικήΑνακοίνωση in Professor’s D.Parkin’s symposium (10-2015): Twenty-five year follow up of women having endometrial destruction surgery for benign reasons in Northern Scotland and the incidence of future endometrial carcinoma: Is endometrial destruction surgery a protective method for endometrial carcinoma?
  4. ΠροφορικήΑνακοίνωση 2017 BSCCP conference: The risk of recurrent CIN in women who fail Test of cure with high risk Human Papilloma Virus persistence but normal cytology in NorthEast of Scotland
  5. ΑναρτημένηΑνακοίνωση (BGCS conference 2017): Debulking surgery for advanced stage ovarian cancer: our experience in Aberdeen Royal Infirmary, the Northeast of Scotland Gynaecologic Oncology Centre
  6. Αναρτημένη Ανακοίνωση (BGCS conference 2017): A case report of primary small cell ovarian carcinoma of pulmonary type
  7. Προφορική Ανακοίνωση 2018 BSCCP conference: Identification of Novel Disease Markers to Improve Detection of CIN in HPV Immunized Women
  8. Προφορική Ανακοίνωση (BSCCP 2018): Colposcopy referrals of women over the age of 60 at Aberdeen Royal Infirmary following new age range introduction in Scotland: An analysis from June 2016 until June 2017
  9. Προφορική Ανακοίνωση in Aberdeen Gynaecology Travellers Meeting: Finding disappearing disease on cervix
  10. Αναρτημένη Ανακοίνωση (BGCS conference 2018): The site and time to recurrence after definitive chemoradiotherapy for cervical cancer: a 10-year population-based study

   

  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

  (Indexed in Pubmed, Google Scholar, Scopus, Embase)

  Σύνολο: 38

  Βιβλιογραφικές αναφορές Scopus: 357

  h index (Scopus): 10 (10 εργασίες μου έχουν από 10 αναφορές και πάνω)

   

   ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΛΗΡΩΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

  ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

  1: Kalampokas E, Payne F, Gurumurthy M. An update on the use of immunohistochemistry and molecular pathology in the diagnosis of pre-invasive and malignant lesions in gynecological oncology. Gynecol Oncol. 2018 Aug;150(2):378-386. doi: 10.1016/j.ygyno.2018.05.023. Epub 2018 May 21. Review. PubMed PMID: 29792263.

  2: Kalampokas E, McRobbie S, Payne F, Parkin DE. Endometrial cancer after endometrial ablation or resection for menorrhagia. Int J Gynaecol Obstet. 2018 Jul;142(1):84-90. doi: 10.1002/ijgo.12503. Epub 2018 Apr 20. PubMed PMID: 29637560.

  3: Kalampokas E, Sharma V, Gagliardi T, Payne F, Gurumurthy M. Primary small cell ovarian cancer of pulmonary type: A case report. Gynecol Oncol Rep. 2018 Feb 8;24:10-13. doi: 10.1016/j.gore.2018.02.003. eCollection 2018 May. PubMed PMID: 29552627; PubMed Central PMCID: PMC5852300.

  4: Garmpis N, Damaskos C, Garmpi A, Spartalis E, Kalampokas E, Kalampokas T, Margonis GA, Schizas D, Andreatos N, Angelou A, Lavaris A, Athanasiou A, Apostolou KG, Spartalis M, Damaskou Z, Daskalopoulou A, Diamantis E, Tsivelekas K, Alavanos A, Valsami S, Moschos MM, Sampani A, Nonni A, Antoniou EA, Mantas D,  Tsourouflis G, Markatos K, Kontzoglou K, Perrea D, Nikiteas N, Kostakis A, Dimitroulis D. Targeting histone deacetylases in endometrial cancer: a paradigm-shifting therapeutic strategy? Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2018 Feb;22(4):950-960. doi: 10.26355/eurrev_201802_14376. Review. PubMed PMID: 29509243.

  5: Kalampokas E, Wilson J, Gurumurthy M, Cruickshank ME. Effect of High-Risk Human Papillomavirus but Normal Cytology at Test of Cure on Achieving Colposcopy Standards. J Low Genit Tract Dis. 2018 Apr;22(2):110-114. doi:10.1097/LGT.0000000000000373. PubMed PMID: 29474235.

  6: Kalampokas E, Young H, Bednarek A, Habib M, Parkin DE, Gurumurthy M, Cairns M. Surgical Outcomes and Morbidity After Radical Surgery for Ovarian Cancer in Aberdeen Royal Infirmary, the Northeast of Scotland Gynaecologic Oncology Centre. Anticancer Res. 2018 Feb;38(2):923-928. PubMed PMID: 29374722.

  7: Boutas I, Pergialiotis V, Salakos N, Korou LM, Mitousoudis A, Kalampokas E, Deligeoroglou E, Gregoriou O, Perrea DN, Creatsas G, Kourkoulis S. Assessment of  bone metabolism and biomechanical properties of the femur, following treatment with anastrozole and letrozole in an experimental model of menopause. Oncol Lett. 2017 Sep;14(3):3494-3502. doi: 10.3892/ol.2017.6596. Epub 2017 Jul 18. PubMed PMID: 28943895; PubMed Central PMCID: PMC5592877.

  8: Garmpis N, Damaskos C, Garmpi A, Kalampokas E, Kalampokas T, Spartalis E, Daskalopoulou A, Valsami S, Kontos M, Nonni A, Kontzoglou K, Perrea D, Nikiteas N, Dimitroulis D. Histone Deacetylases as New Therapeutic Targets in Triple-negative Breast Cancer: Progress and Promises. Cancer Genomics Proteomics.2017 Sep-Oct;14(5):299-313. Review. PubMed PMID: 28870998; PubMed Central PMCID: PMC5611517.

  9: Kalampokas E, McRobbie S, Payne F, Parkin DE. Long-term incidence of hysterectomy following endometrial resection or endometrial ablation for heavy menstrual bleeding. Int J Gynaecol Obstet. 2017 Oct;139(1):61-64. doi: 10.1002/ijgo.12259. Epub 2017 Jul 27. PubMed PMID: 28696501.

  10: Staikou C, Kalampokas T, Kalampokas E, Vassiloglou S, Paraskeva A. Epidural fentanyl does not affect cervical dilation and progress of first stage of vaginal delivery: a randomized, double-blind study. Curr Med Res Opin. 2017 Aug;33(8):1491-1496. doi: 10.1080/03007995.2017.1321536. Epub 2017 May 24. PubMed PMID: 28425307.

  11: Kalampokas E, Kalampokas T, Damaskos C. Primary Vaginal Melanoma, A Rare and Aggressive Entity. A Case Report and Review of the Literature. In Vivo. 2017 Jan 2;31(1):133-139. PubMed PMID: 28064232; PubMed Central PMCID: PMC5354139.

  12: Damaskos C, Garmpis N, Valsami S, Kontos M, Spartalis E, Kalampokas T, Kalampokas E, Athanasiou A, Moris D, Daskalopoulou A, Davakis S, Tsourouflis G, Kontzoglou K, Perrea D, Nikiteas N, Dimitroulis D. Histone Deacetylase Inhibitors: An Attractive Therapeutic Strategy Against Breast Cancer. Anticancer Res. 2017 Jan;37(1):35-46. Review. PubMed PMID: 28011471.

  13: Boutas I, Kalampokas E, Anyfantaki F, Panoulis K, Aravantinos L, Kalampokas T, Salakos N. Trocar metastases in laparoscopic approach for gynecologic malignancies. A short review of the literature. Eur J Gynaecol Oncol. 2016;37(5):613-616. Review. PubMed PMID: 29786996.

  14: Kalampokas T, Kamath M, Boutas I, Kalampokas E. Ulipristal acetate for uterine fibroids: a systematic review and meta-analysis. Gynecol Endocrinol. 2016;32(2):91-6. doi: 10.3109/09513590.2015.1106471. Epub 2015 Nov 16. Review. PubMed PMID: 26572056.

  15: Kalampokas E, Boutas I, Panoulis K, Kalampokas T. Novel Medical Therapy of Cesarean Scar Pregnancy With a Viable Embryo Combining Multidose Methotrexate and Mifepristone: A Case Report. Medicine (Baltimore). 2015 Oct;94(41):e1697. doi: 10.1097/MD.0000000000001697. PubMed PMID: 26469907; PubMed Central PMCID: PMC4616779.

  16: Anifantaki F, Boutas I, Kalampokas T, Kalampokas E, Sofoudis C, Salakos N. Association of endometriosis and breast cancer: mini review of the literature. Arch Gynecol Obstet. 2016 Jan;293(1):5-10. doi: 10.1007/s00404-015-3809-8. Epub 2015 Jul 3. Review. PubMed PMID: 26138306.

  17: Kalampokas T, Sofoudis C, Boutas I, Aravantinos L, Kalampokas E, Deligeoroglou E. IVF/ICSI frozen replacement cycles; every cycle? Opinion expressed after a systematic review of the literature. Clin Exp Obstet Gynecol. 2015;42(2):173-5. Review. PubMed PMID: 26054112.

  18: Kalampokas E, Sofoudis C, Boutas I, Kalampokas T, Tourountous I. Primary fallopian tube carcinoma: a case report and mini-review of the literature. Eur J Gynaecol Oncol. 2014;35(5):595-6. Review. PubMed PMID: 25423713.

  19: Kalampokas E, Boutas I, Kairi-Vasilatou E, Salakos N, Panoulis K, Aravantinos L, Damaskos C, Kalampokas T, Deligeoroglou E. A rare case report of squamous-cell carcinoma arising from mature cystic teratoma of ovary. G Chir. 2014 Sep-Oct;35(9-10):241-5. PubMed PMID: 25419592; PubMed Central PMCID: PMC4321499.

  20: Boutas I, Sofoudis C, Kalampokas E, Anastasopoulos C, Kalampokas T, Salakos N. Fertility preservation in women with early stage cervical cancer. Review of the literature. Eur J Gynaecol Oncol. 2014;35(4):373-7. Review. PubMed PMID: 25118476.

  21: Kalampokas T, Botis S, Kedikgianni-Antoniou A, Papamethodiou D, Kivellos S, Papadimitriou V, Salvanos G, Paparistidis N, Gavaris I, Sofoudis C, Kalampokas E, Farmakides G, Vithoulkas G. Homeopathy for infertility treatment: a case series. Clin Exp Obstet Gynecol. 2014;41(2):158-9. PubMed PMID: 24779242.

  22: Sofoudis C, Kalampokas T, Boutas I, Kalampokas E, Salakos N. Morbus Bourneville: a case report and review of the literature. Clin Exp Obstet Gynecol. 2014;41(1):95-7. Review. PubMed PMID: 24707696.

  23: Kamath MS, Kalampokas EE, Kalampokas TE. Use of GnRH analogues pre-operatively for hysteroscopic resection of submucous fibroids: a systematic review and meta-analysis. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2014 Jun;177:11-8. doi: 10.1016/j.ejogrb.2014.03.009. Epub 2014 Mar 15. Review. PubMed PMID: 24702901.

  24: Kalampokas T, Kalampokas E. Cetrorelix in COH cycles: time of change for the daily administered dose? A response to Kerimoğlu et al. (10.1007/s00404-013-2806-z). Arch Gynecol Obstet. 2014 Apr;289(4):699-700. doi: 10.1007/s00404-013-3032-4. Epub 2013 Oct 1. PubMed PMID: 24081746.

  25: Kalampokas T, Sofoudis C, Anastasopoulos C, Boutas I, Melloy S, Kondi-Pafiti A, Kalampokas E, Botsis D, Salakos N. Effect of tamoxifen on postmenopausal endometrium. Eur J Gynaecol Oncol. 2013;34(4):325-8. PubMed PMID: 24020139.

  26: Kalampokas E, Kalampokas T, Tourountous I. Primary fallopian tube carcinoma. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2013 Jul;169(2):155-61. doi: 10.1016/j.ejogrb.2013.03.023. Epub 2013 Apr 23. Review. PubMed PMID: 23622731.

  27: Kalampokas T, Kamath MS, Kalampokas E. AMH after laparoscopic surgery of the ovaries: a review. Gynecol Endocrinol. 2013 May;29(5):408-11. doi: 10.3109/09513590.2012.754877. Epub 2013 Mar 1. Review. PubMed PMID: 23452339.

  28: Boutas I, Sofoudis C, Kalampokas E, Anastasopoulos C, Kalampokas T, Salakos N. Verrucous carcinoma of the vulva: a case report. Case Rep Obstet Gynecol. 2013;2013:932712. doi: 10.1155/2013/932712. Epub 2013 Jan 16. PubMed PMID: 23401817; PubMed Central PMCID: PMC3562618.

  29: Vrachnis N, Kalampokas E, Sifakis S, Vitoratos N, Kalampokas T, Botsis D, Iliodromiti Z. Placental growth factor (PlGF): a key to optimizing fetal growth. J Matern Fetal Neonatal Med. 2013 Jul;26(10):995-1002. doi: 10.3109/14767058.2013.766694. Epub 2013 Feb 14. Review. PubMed PMID: 23330778.

  30: Kalampokas T, Gregoriou O, Grigoriadis C, Iavazzo C, Zervakis A, Sofoudis C, Kalampokas E, Botsis D. Comparing transvaginally defined endometrial thickness with hysteroscopic and histopathologic findings in asyptomatic postmenopausal women. Eur J Gynaecol Oncol. 2012;33(5):508-11. Erratum in: Eur J Gynaecol Oncol. 2012;33(6):564.

  31: Kalampokas T, Tzanakaki D, Konidaris S, Iavazzo C, Kalampokas E, Gregoriou O. Endometrial polyps and their relationship in the pregnancy rates of patients undergoing intrauterine insemination. Clin Exp Obstet Gynecol. 2012;39(3):299-302. PubMed PMID: 23157028.

  32: Kalampokas T, Creatsas G, Kalampokas E. Cabergoline as treatment of ovarian hyperstimulation syndrome: a review. Gynecol Endocrinol. 2013 Feb;29(2):98-100. doi: 10.3109/09513590.2012.730578. Epub 2012 Oct 30. Review. PubMed PMID: 23110560.

  33: Kalampokas E, Kalampokas T, Sofoudis C, Deligeoroglou E, Botsis D. Diagnosing arthrogryposis multiplex congenita: a review. ISRN Obstet Gynecol. 2012;2012:264918. doi: 10.5402/2012/264918. Epub 2012 Sep 23. PubMed PMID: 23050160; PubMed Central PMCID: PMC3461621.

  34: Sofoudis C, Kalampokas T, Grigoriadis C, Kalampokas E, Bakalianou K, Salakos N. Endometrial stromal sarcoma in a 29-year-old patient. Case report and review of the literature. Eur J Gynaecol Oncol. 2012;33(3):328-30. Review. PubMed PMID: 22873114.

  35: Kalampokas E, Sofoudis C, Antonogeorgos G, Panoulis K, Aravantinos L, Grigoriou O, Kalampokas T. A randomized controlled trial for cervical priming using vaginal misoprostol prior to hysteroscopy in women who have only undergone cesarean section. Arch Gynecol Obstet. 2012 Oct;286(4):853-7. doi: 10.1007/s00404-012-2374-7. Epub 2012 May 17. PubMed PMID: 22592929.

  36: Kalampokas E, Vrachnis N, Samoli E, Rizos D, Iliodromiti Z, Sifakis S, Kalampokas T, Vitoratos N, Creatsas G, Botsis D. Association of adiponectin and placental growth factor in amniotic fluid with second trimester fetal growth. In  Vivo. 2012 Mar-Apr;26(2):327-33. PubMed PMID: 22351679.

  37: Gregoriou O, Papadias C, Konidaris S, Gargaropoulos A, Kalampokas E. A randomized comparison of intrauterine and intraperitoneal insemination in the treatment of infertility. Int J Gynaecol Obstet. 1993 Jul;42(1):33-6. PubMed PMID: 8103473.

  38: Gregoriou O, Papadias C, Gargaropoulos A, Konidaris S, Kontogeorgi Z, Kalampokas E. Treatment of idiopathic infertility with testosterone undecanoate. A double blind study. Clin Exp Obstet Gynecol. 1993;20(1):9-12. Pubmed PMID: 8462190.

   

Κλείστε Ραντεβού με τον Ιατρό σας